Stiftelseförordnande för
lnsamlingsstiftelsen Rewilding Europe – Sweden

Härmed förordnas att de medel som inflyter efter ett upprop av undertecknad stiftare ska bilda en stiftelse med följande föreskrifter.

1§ Namn
Stiftelsens namn ska vara ”Insamlingsstiftelsen Rewilding Europe – Sweden”.

2§ Ändamål
Stiftelsens ändamål ska vara att direkt och/eller indirekt genom den ideella or­ganisationen Stichting Rewilding Europe (”Rewilding Europe”), registrerad i det nederländska handelsregistret under organisationsnummer 53036123,

(i) främja återuppbyggnaden av det vilda natur- och djurlivet i Sverige och öv­riga Europa (gemensamt ”Området”), samt
(ii) utveckla och/eller vidareutveckla finansieringsmekanismer som främjar na­turbaserade verksamheter som gynnar lokal ekonomi och skapar incitament för människor att stödja återkomsten av det vilda natur- och djurlivet i Området, som beskrivet under (i) ovan.

Stiftelsens verksamhet för att uppfylla ändamålet kan bestå av, men är inte be­gränsad till, följande:

• Stöd till och genomförande av praktiska aktiviteter till nytta för natur och människor i Området
• Sammanställning och spridning av kunskap om det vilda natur- och djurlivet i Området
• Genomförande av möten, diskussioner, utbildningar och kommunikation i syfte att öka förståelsen för det vilda djur- och naturlivet samt natur- och landskapsutvecklingen i Området
• Stimulera inkomstmöjligheter för lokala verksamheter och entreprenörer, kopplat till det vilda natur- och djurlivet
• Stöd till andra aktörers projekt som främjar ändamål (i) och (ii) ovan
• Stipendier till personer eller organisationer som arbetar för att främja än­damål (i) och (ii) ovan.

3§ Tillgångar
Tillgångarna i stiftelsen kommer att bestå av medel som influtit efter upprop av stiftaren samt externa medel som i framtiden tillkommer stiftelsen genom bi­drag, donationer, gåvor, testamentariska förordnanden, legat och liknande.

Stiftelsen ska ha rätt att söka bidrag för verksamheten hos privatpersoner, pri­vata och offentliga företag, stiftelser, organisationer, myndigheter och andra ak­törer.

Stiftelsen ska få ta emot gåvor och donationer som syftar till att främja Stiftelsens ändamål.

Stiftelsen ska ha rätt att äga och bilda bolag och andra juridiska personer, samt förvärva, avyttra och belåna fast och lös egendom.

4§ Styrelse

Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse bestående av minst tre ordinarie ledamö­ter. Därutöver kan högst tre suppleanter utses.

En styrelseledamot ska utses och entledigas av Rewilding Europe. Övriga styrel­seledamöter och suppleanter ska utses och entledigas av styrelsen, efter att sty­relseordföranden för stiftelsen konsulterat den verkställande direktören för Rewilding Europe. Udda antal ledamöter ska eftersträvas.

Styrelseledamöter och eventuella suppleanter ska utses för en mandatperiod om tre år, med möjlighet att utses på nytt efter mandatperiodens utgång, dock högst tre på varandra följande mandatperioder. Den styrelseledamot som utses av Rewilding Europe ska utvärderas årligen av styrelsen och om styrelsen så beslu­tar ska Rewilding Europe utse ny ledamot innan mandatperiodens utgång.

Minst två styrelseledamöter ska vara bosatta i Sverige och minst hälften av sty­relseledamöterna, och eventuella suppleanter, ska vara bosatta inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.

Styrelsen ska välja en ordförande inom sig. Styrelsen kan inom eller utom sig utse de övriga funktionärer som styrelsen finner nödvändiga.

Styrelseledamot ska inte ha rätt till arvode för sitt uppdrag, men ska ha rätt till skälig ersättning för med styrelseuppdraget förenade kostnader.

5§ Beslutsfattande

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut ska, om annat inte framgår av föreskrifterna i detta stiftel­seförordnande, den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för vid sammanträdet gälla. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

6§ Firmateckning

Stiftelsens firma ska tecknas av styrelsen samt den eller de som styrelsen därtill utser.

7§ Säte

Stiftelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

8§ Förvaltning

Styrelsen ska ha rätt att anta och ändra antagna interna riklinjer och styrdoku­ment för stiftelsens verksamhet. Sådana riktlinjer och styrdokument ska vara förenliga med gällande lagar och regler samt föreskrifterna i detta stiftelseför­ordnande.

Styrelsen ska ha rätt att vid behov utse en verkställande direktör att handha stif­telsens löpande förvaltning. Utseende av den verkställande direktören kräver absolut majoritet samt att förslaget biträds av den styrelseledamot som utsetts av Rewilding Europe.

9§ Räkenskapsår och redovisning

Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsen ska upprätta årsbokslut och årsredovisning för stiftelsen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Årsbokslut och årsredovisning ska upp­rättas i enlighet med gällande svensk lagstiftning. Årsredovisningen, inklusive resultat- och balansräkning, ska fastställas av styrelsen.
Inom sex månader efter räkenskapsårets utgång ska årsredovisning tillsammans

10§ Revision

Stiftelsens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av en auktoriserad revisor. Revisorn ska utses av styrelsen för en mandatperiod om ett år med möj­lighet till omval.

11§ Tillsyn

Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt vid var tid gällande stiftelselag.

12§ Ändring av föreskrifter

Styrelsen ska ha rätt att, utan tillstånd av en myndighet, besluta om att ändra, upphäva eller åsidosätta föreskrifterna i detta stiftelseförordnande. Sådant änd­rande, upphävande eller åsidosättande är begränsat av bestämmelserna i vid var tid gällande stiftelselag.

Föreskrifterna avseende ändamålet samt föreskrifterna i denna 12 § och före­skrifterna i 13 § får inte ändras.

Beslut om ändring, upphävande eller åsidosättande av föreskrifterna ska vara enhälligt. Vidare krävs att minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närva­rande. Om enhällighet inte kan nås kan ändring, upphävande eller åsidosättande av föreskrifterna ske genom beslut under två på varandra följande styrelsemö­ten, vid vilka minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter deltar, förutsatt att förslaget vid båda tillfällena biträds av mer än hälften av de närvarande styrelse­ledamöterna.

Innan styrelsen fattar beslut om ändring, upphävande eller åsidosättande av fö­reskrifterna i detta stiftelseförordnande ska Rewilding Europes inställning till
förslaget inhämtas.

13§ Upplösning

Styrelsen ska ha rätt att, utan tillstånd av en myndighet, besluta om att avveckla stiftelsens verksamhet och därefter upplösa stiftelsen, med hänsyn till vid var tid gällande stiftelselag. Sådant beslut ska vara enhälligt och fattas under styrelse­möte vid vilket samtliga styrelseledamöter är närvarande. Om enhällighet inte kan nås eller styrelsen inte är fulltalig ska beslut om upplösning fattas under två på varandra följande styrelsemöten, vid vilka minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter deltar, förutsatt att förslaget vid båda tillfällena biträds av hälften av de närvarande styrelseledamöterna.

Innan styrelsen fattar beslut om att avveckla verksamheten ska Rewilding Euro­pes inställning till förslaget inhämtas.

Avvecklingen av stiftelsens verksamhet ska verkställas av styrelsen, som vid be­hov får delegera sina befogenheter för detta ändamål till därtill utsedd person.

Under avvecklingen ska samtliga tillgångar, sedan stiftelsens skulder har beta­lats, fördelas i enlighet med stiftelsens ändamål. Efter avvecklingen ska stiftelsens bokföring finnas hos Rewilding Europe.

Nijmegen, 29 oktober 2018

Frans Schepers, för Stichting Rewilding Europe

Ilko Bosman, för Stichting Rewilding Europe

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.