Upprop för ett vildare Europa

 

Dags att skala upp rewilding i praktiken, över hela Europa

 

Vi efterlyser ett vildare Europa för att hantera det alarmerande läget för klimat och natur, och bidra till en bättre framtid.

 

De senaste 30 årens naturvårdsinsatser i och utanför Europa visar att skydd av befintlig natur inte räcker. Vi anser att en storskalig återhämtning för naturen – baserad på rewildingprinciper – bör vara en tydlig prioritering i EU:s politik.

Det har aldrig funnits ett större behov av att föra fram och skala upp konkret rewilding än nu. Fler och fler rewildinginitiativ tar fart och ger resultat över hela Europa.

Anslut er till vårt arbete för ett vildare Europa som skapar gemensamma nyttor för alla!

 

_______________________________________________________

 

Vad är rewilding?

Rewilding är en innovativ och inspirerande väg till att återställa vild natur i Europa. Genom att låta naturliga processer forma och utveckla ekosystemen kan rewilding vitalisera land och hav, vilket hjälper samhället att hantera några av de mest brådskande utmaningarna, och skapa utrymmen där natur och människor kan blomstra i harmoni.

Rewilding handlar också om vårt tänkande. Det handlar om att förstå att vi är

bara en art bland många, sammanlänkade i en intrikad livslängd som förbinder oss med atmosfären, vädret, tidvattnet, marken, vattnet, oceanerna och alla andra levande varelser på planeten.

 

Varför nu?

Det har aldrig funnits ett större behov av att driva på och skala upp praktisk rewilding. Vi gör uppmanar till rewilding nu eftersom:

  • Europeiska kommissionen förbereder en europeiskt Green Deal – en historisk möjlighet att placera rewilding högt på den politiska agendan.
  • Naturbaserade lösningar erkänns och förstås nu som en nyckelfaktor i politiska diskussioner relaterade till biologisk mångfald och klimat, 2021-2030 är utropat till FN: s årtionde för ekologisk restaurering.
  • Europeiska kommissionen förbereder en ny EU-strategi för biologisk mångfald för 2020-30 där rewilding bör erkännas som en legitim, innovativ och modern metod för att återställa ekosystem och arter.
  • Ett växande antal europeiska länder (som Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Finland) har utarbetat eller förbereder politik, policyer uttalanden eller principer om rewilding och vild natur.
  • Ett ständigt växande antal rewildingsinitiativ tar fart och leverera resultat över hela Europa.
  • Unga människor kräver en annan framtid, där människor samexisterar med naturen och naturen skapar blomstrande samhällen. Vi vill ge människor – särskilt yngre generationer – möjlighet att återställa naturens värld.

 

Principer för rewilding

Rewildingutövare från hela Europa har gemensamt formulerat ett antal principer som karakteriserar och vägleder rewilding i ett europeiskt sammanhang. Alla principer nedan är lika viktiga.

 

Ger hopp och syfte

Rewilding är en vision om en bättre framtid för människor och natur som inspirerar och stärker. Rewilding berättar inte bara om en rikare, levande morgondag, utan uppmuntrar också till konkret handling och samarbete idag.

 

Erbjuder naturliga lösningar

Genom att tillhandahålla och förbättra naturbaserade lösningar kan rewilding hjälpa samhället att hantera miljömässiga, sociala, ekonomiska och klimatologiska utmaningar.

 

Tänker kreativt

Rewilding är att agera innovativt och entreprenöriellt, och med självförtroende lära av erfarenheten.

 

Kompletterar naturvård

Genom att utveckla den vilda naturen och dess otaliga nyttor i stort och smått, kompletterar rewilding mer konventionella metoder för naturskydd.

 

Låter naturen leda

Rewilding låter återställda naturliga processer forma våra landskap på land och i vatten på ett dynamiskt sätt. Detta kommer leda till att vi behöver ingripa mindre i naturen i framtiden.

 

Arbetar i naturens skala

Rewilding innebär att man arbetar i stor skala för att bygga upp djurlivets mångfald och överflöd och ge naturliga processer möjlighet att förbättra ekosystemets elasticitet.

 

Människor är nyckeln

Rewilding omfamnar människors roll – och deras kulturella och ekonomiska kopplingar till landskapet – inom levande ekosystem.

 

Bygger naturbaserade ekonomier

Genom att utveckla det vilda skapar rewilding nya möjligheter till försörjning och inkomst från naturen.

 

Agerar i sammanhang

Rewilding är att närma sig en plats med långsiktig kunskap om dess miljö och kulturhistoria. Rewilding tar hänsyn till de kulturella, politiska och fysiska aspekterna i landskapet.

 

Arbetar tillsammans

Rewilding bygger koalitioner och ger stöd baserat på respekt, förtroende och gemensamma värden. Det förenar människor med olika bakgrunder för att tillsammans skapa innovativa sätt att återuppbygga och skapa de bästa förutsättningarna för samhället och den vilda naturen.

 

Kunskapsutbyte

Utbyte av kunskap och expertis för att kontinuerligt för att uppnå bästa möjliga rewildingsresultat.

 

 

Upprop

 

Anslut er till vårt arbete för att skapa ett vildare Europa och gemensamma nyttor för alla.

 

I synnerhet välkomnar vi:

 

Medborgare att omfamna och uppskatta återkomsten för den vilda naturen och djurlivet som drar nytta av vildare landskap på land och i vatten, över hela Europa.

 

Politiker och beslutsfattare att göra storskalig restaurering av ekosystem till högprioriterad del av den nya European Green Deal såväl som i nationell politik, genom främja och använda rewildingsprinciper.

 

Finansiärer, investerare och försäkringsbolag att bidra till att göra rewilding ekonomiskt genomförbart och investeringsbart och att finansiera rewildingsinitiativ i stor skala på landskapsnivå på land och till havs.

 

Vattenförvaltare och energiföretag att ta bort konstgjorda hinder, skapa naturliga översvämningsstrategier och fritt rinnande vattenvägar som naturbaserade lösningar som ger plats för naturen.

 

Flodförvaltare att minska risker för översvämningar och lagra vatten under perioder med torka, genom att återställa naturliga översvämningsmöjligheter.

 

Våtmarksförvaltare att återställa våtmarker och torvmarker som stora kolsänkor för att minska effekterna av klimatförändringarna.

 

Kust- och marinförvaltare att avlägsna hinder såsom kustbarriärer och metoder för industrifiske så att livet längs kust och i hav kan återhämta sig, såväl som att skapa fångstfria zoner för att hantera utmaningarna med stigande havsnivåer och havstemperaturer.

 

Markförvaltare och beslutsfattare att omfamna naturbete och vilda betesdjur, som ges stöd av de system som Europeiska kommissionen tillhandahåller och som genomförs av EU:s medlemsländer.

 

Skogsbolag och skogsförvaltare att leda en övergång mot vildare skogslandskap genom att anta ett ekologibaserat skogsbruk, avsätta områden och korridorer i landskapet som undantas från virkesproduktion, skydda alla återstående gamla naturskogar och låta (semi) vilda växtätare spela sin ekologiska roll.

 

Viltförvaltare och jägare att bidra till att återställa rikliga och mångfaldiga djurpopulationer genom att skapa jaktfria zoner och genom att stödja populationshöjande åtgärder.

 

Energiproducenter att säkerställa att områden med vild natur och naturliga processer inte begränsas genom övergången till ett koldioxidneutralt samhälle. Detta avser särskilt de negativa effekterna av biomassaproduktion, vindkraftsparker och solparker.

 

Turismoperatörer, företagare och förvaltare av skyddade områden att omfatta de möjligheter som rewilding ger för att utveckla djurlivet och naturbaserade ekonomier.

 

Kommunikatörer och marknadsförare att förstärka budskapet om rewilding och initiera rewildingsrelaterad dialog på alla nivåer.

 

Forskare och forskare som bedriver rewildingsrelaterad forskning att mäta förändringar och därmed förbättrar rewildingsresultaten.

 

 

Detta upprop togs fram av rewildingutövare som samlades i Cuenca, Spanien, i oktober 2019. Syftet är att öka omfattningen, takten och enigheten inom det konkreta arbetet för rewilding över hela Europa. Vi uppmanar alla som brinner för mer vild natur i Europa att ta sig till och dela detta upprop. Se www.rewildingeurope.com/rewildingcallforaction

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.